دستگاه سنجش میزان آب آزاد

دستگاه های واتر اکتیویته برای محصولات لبنی، گوشتی، پاستا و …