گزارش دهمین نمایشگاه صنایع آرد و نان

حضور پر رنگ پاک فن در دهمین نمایشگاه صنعت آرد و نان