اطلاعات تکمیلی

آمیلازها

آمیلازها

آمیلازها آنزیم هایی هستند که نشاسته را تخریب می کنند. به منظور استفاده از نشاسته های گیاهی موجود در یک ماده غذایی  همه ارگانیسم های گیاه خوار مجبورند مولکول های بزرگ نشاسته را به واحدهای کوچکتر تقسیم کنند. این هضم نشاسته تا حدی توسط آمیلازها انجام می شود. برای درمان آرد ، مهمتر از همه آلفا آمیلاز ، بتا آمیلاز و آمیلوگلوکوزیداز (گلوکوآمیلاز) است.