اطلاعات تکمیلی

آمیلوگراف

Amylograph E

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

خواص پخت اساساً بسـتگی به خواص ژلاتینه شـدن نشاسـته و فعالـیت آنزیمی (a-amylase) در آرد دارد. این دسـتگاه آرد گندم، چاودار، برنج را آنالیز کرده و پارامترهای مربوط به شروع ژلاتینه شدن (ºC)، حداکثر ژلاتینه شدن (Au)  و دمای ژلاتینه شدن (ºC) را می‌دهد.

خصوصیات

– تعیین مناسب بودن آرد برای کاربردهای مختلف

– اندازه‌گیری خصوصیات پخت

–  ارزیابی آردهای مخصوص

– کنترل اضافه کردن آنزیم

مزایا

– شکل نمودار اطلاعات تکمیلی را می‌دهد.

– در طی تست، تاثیر آنزیم می‌تواند مشاهده شود.

– نمودارهای رفرانس

– نرم‌افزار مخصوص

– حداکثر 10 نمودار می‌تواند در یک زمان در یک صفحه نشان داده شود.

– علاوه بر ارزیابی استاندارد با حداکثر ویسکوزیته، ارزیابی خاص نیز می‌تواند برنامه‌ریزی و استفاده شود.