اطلاعات تکمیلی

اکستنسوگراف

Extensograph E

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

با دستگاه اکستنسوگراف برابندر، اندازه گیری خواص کشش خمیر و خواص پخت طبق استاندارد انجام می شود و همچنین

مقاومت به کشش و کشیده شدن خمیر اندازه‌گیری می‌شود و نتایج دقیق در مورد خواص پخت خمیر به‌دست می‌آید.

دستگاه اکستنسوگراف جهت اندازه‌گیری در موارد زیر کاربرد دارد:

– تعیین خواص کشش خمیر

– مقاومت در برابر کشش و قابلیت کشش

– اعلام نتایج قابل‌اعتماد در مورد خواص پخت خمیر

– تاثیر افزودنی‌هایی نظیر اسـید اسکوربیک، آنزیم‌ها(پروتئاز)، امولـسیفایرها و بنابراین خواص رئولوژیکی هر آرد و تعیین خصوصیات آرد برای هر منظور مشخص.

– نتایج اندازه گـیری با دسـتگاه بـه‌صورت گراف رسم می‌گردد. شکل گراف در زمان مـشخص و سطح زیر گراف نتایج دقیق در مورد خصوصیات خمیر را می‌دهد.

 مزایا

– دوره تست طولانی و نتایج نزدیک به عمل

– قابل استفاده برای تمام انواع آرد گندم

– اندازه‌گیری خواص رئولوژیکی آرد

– تعیین میزان اختلاط گندم و غلات

– نشان‌دادن تاثیر افزودنی‌ها

– قابلیت اتصال به کامپیوتر