اطلاعات تکمیلی

بتا آمیلاز

آمیلازها

بتا آمیلاز از خانواده آمیلازها است. این ماده بتا مالتوز (قندی متشکل از دو مولکول گلوکز) را از انتهای زنجیره های مولکول های نشاسته جدا می کند. در خمیرها ، قند تشکیل شده توسط بتا آمیلاز می تواند توسط مخمر برای تخمیر استفاده شود و به قهوه شدن محصول نهایی کمک می کند.