اطلاعات تکمیلی

لیپاز ، فسفولیپاز و گالاکتولیپاز

آمیلازها

کربوکسیل استر هیدرولازها ( لیپاز ، فسفولیپاز و گالاکتولیپاز) ، چربی ها و مواد شبه چربی را که به طور طبیعی در آرد وجود دارند و همچنین لیپیدها را به مواد امولسیون کننده (به عنوان مثال مونو و دیگلیسیرید) تبدیل می کنند. این فرایند کاهش استفاده از امولسیفایرها یا حذف کامل آنها را امکان پذیر می کند. باعث پایداری و استحکام خمیر می شوند، باعث افزایش حجم خمیر و در نهایت نان می شوند، بافت نان را نرم تر، ریزتر و یکدست تر می کنند و در تولید محصولات با لیبل محصوالت عاری از مواد شیمیایی free Number-E  کاربرد دارند.

این آنزیم سبب استحکام و جذب آب بیشتر خمیر،سطح خشک تر خمیر و در نتیجه راحتی کار با خمیر (چسبندگی کمتر به دست و ماشین آلات نانوایی) می شود در تخمیرهای طولانی، به حفظ فرم خمیر کمک کرده و خمیر ثبات بیشتری خواهد داشت و همچنین این آنزیم باعت بهبود کات های روی نان باگت و خوش رنگ شدن پوسته نان و حجم بیشتر نان می شود.