اطلاعات تکمیلی

Elatest

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

  • اندازه گیری اتوماتیک تراکم براساس وزن و حجم نمونه
  • این دستگاه تراکم پلیمرها در لاستیک و ترکیبات لاستیکی را تعیین می کند.
  • دستگاه بسیار ضروری در پروسه تولید لاستیک، هم برای کنترل کیفی در خط تولید و هم جهت تعیین فرمول
  • براساس وزن و حجم نمونه، کامپیوتر تراکم را محاسبه می کند.