اطلاعات تکمیلی

Filteratest

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

 برای بازرسی خلوص و تعیین دقیق خلوص غلظت در بافت پلیمرها (مثل PEI,PA ) و دیگر مذاب‌های ترموپلاستیک استفاده می‌شود. مذاب ها از بین الک های نرم جریان پیدا می کنند ، تا جایی که ناخالصی‌ها کم‌کم مشخص می‌شوند.ذرات ناخالصی و کثیفی ، باعث افزایش فشار می‌شوند و به‌عنوان مبدل اندازه‌گیری می‌شود و در طی اندازه‌گیری ثبت می‌شود. آنالیز مواد روی الک‌ها مقدار ناخالصی را مشخص می‌کند.