اطلاعات تکمیلی

گلوتوپیک – GlutoPeak

ساخت: کمپانی Brabender آلمان

دستگاه جدید که به دستگاه‌های 3 گانه برابندر(فارینوگراف، اکستنسوگراف، آمیلوگراف) اضافه شده است دستگاه Glutopeak می‌باشد. این دسـتگاه جـهت آرد، آرد کامل، گلوتن آرد و غیره … اسـتفاده می‌شود.کیفیت گلوتن، رابطه دقیق بین پروتئین و حجم پخت را نشان می‌دهد. مقدار نمونه جهت آنالیز کم است و نتایج بین 10-1 دقیقه بدست می‌آیند. گلوتن توسط پره‌ها و حرکت میکسر جدا می‌شود و کیفیت آن به‌صورت گراف رسم می‌گردد.

گلوتن قوی : در زمان کم پیک بلند دارد.

گلوتن ضعیف : پیک کوتاه یا بدون پیک ولی در زمان طولانی.