اطلاعات تکمیلی

رطوبت‌سنج

HygroGuard/Clima/Data

ساخت: کمپانی Novasina سوئیس

دستگاه تعیین فاکتورهای آب و هوا، به‌صورت تکی یا به‌صورت شبکه قابل استفاده است.

Hygro Guard 30: دمای نقطه شبنم  %Rh

Climalog 30: فشار %Rh

Datalog 30: برای پروب‌های خارجی مثل  Starmax ,Hygromax ,Pascalmax

کاربرد: HVAC کانتیتر کامیون حمل و نقل، بیمارستان‌ها و صنایع دارویی، صنایع غذایی، کتابخانه‌ها، موزه‌ها و ….