اطلاعات تکمیلی

Instalab 700 series – NIR

ساخت: کمپانی Dicky-John آمریکا

دستگاه NIR  دقیق و قابل‌اعتماد با طراحی و کاربری آسان جهت تعیین ترکیبات مخـتلف انواع موادغذایی مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. طراحی دستگاه و چرخش ظرف نمونه هنگام آنالیز تاثیر نمونه‌های غیریکـسان را کاهـش می‌دهد و نتـایج گرفته‌شده میانگین نـتایج به‌دست‌آمده در کل می‌باشد برای نمونه‌های مایع و روغن از ظرف‌ها در وضعیت غیرچرخشی استفاده می‌شود. این دستگاه مدل و طرح جدیدی از سری 600 که سال‌ها به مشتریان در تمام دنیا نتایج قابل‌اعتماد و دقیقی از محصولات مختلف را داده است، می‌باشد.