اطلاعات تکمیلی

واتر اکتیویته – Lab Start

ساخت: کمپانی Novasina سوئیس

–  دستگاه جهت اندازه‌گیری مقدماتی و سریع واتر اکتیویته

– اپراتوری آسان، کالیبراسیون با یک نمک استاندارد

– حاوی سنسور دقیق جهت تعیین میزان aw

– دامنه اندازه‌گیری 0/2-0/8 aw در دما°30-15 با دقت +/_ 0.003 aw

– مناسب برای تشخیص سریع و حدودی aw، جایی که اندازه‌گیری aw دقیق مورد نیاز نیست.

دوستان دیگر از این مطلب استقبال کرده اند!

نقش و اهمیت واتر اکتیویته