اخبار و رویدادها

ibex2-small دعوت به هشتمین نمایشگاه صنعتی نان Ibex 2014

column1-image6 هفتمین نمایشگاه صنعت نان

column1-image6 ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع نان IBEX

column1-image6 چهاردهمین کنگره مهندسی شیمی-نمایشگاه مهندسی شیمی

column1-image6 بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی ایران

column1-image6 کنفرانس مجازی،کنترل زمان ماندگاری محصول

column1-image6 حضور پاک فن در پنجمین نمایشگاه صنعت نان Ibex2011

column1-image6 چهارمین نمایشگاه صنعت نان IBEX2010