آزمایش سدیمانتاسیون چیست و نمایانگر چه خواصی است؟

 

واژه Sedimentation به معنی ته‌نشین‌شدن یک ماده جامد در حلال مایع است. خواص تورم آرد گندم بوسیله تعیین عدد سدیمانتاسیون بررسی می‌شود. این آزمایش میزان گلوتن ته‌نشین‌شده در یک محلول آبی- اسیدی همراه با حضور معرف تعیین را می‌کند. میزان گلوتن ته‌نشین‌شده از طرفی نشانگر کمیت گلوتن در آرد است و از طرف دیگر منعکس‌کننده خواص متورم‌شدن گلوتن که نشان‌دهنده کیفیت پروتئین گندم و جذب آب آن است، می‌باشد. با داشتن عدد زلنی یا سدیمانتاسیون می‌توان زمان استراحت خمیر، ظرفیت نگهداری گاز و بازده حجمی آرد و خمیر را پیش‌بینی کرد.

 

https://t.me/pakfantechnology