شرایط نگهداری آرد گندم

 

رطوبت نهایی آرد نباید از 14% تجاوز کند چون امکان فساد و آلودگی میکربی آن بالا رفته و خرید آن از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست. در طول مدت نگهداری، در اثر فعالیت آنزیم ها، اجزای تشکیل دهنده آرد از جمله لیپیدها و پروتئین ها تغییر کرده و مجموع این تغییرات باعث رسیدن آرد می شود. این تغییرات شامل سفید شدن رنگ آرد در اثر اکسیداسیون دانه ها و بهبود خواص نانوایی آن به دلیل اکسیداسیون گروههای SH به گروههای دی سولفیدی است.

زمان لازم برای بروز این تغییرات بسته به دمای هوا، هوادهی آرد و نوع آرد متفاوت است. به طور کلی آرد تیره یا کامل را می توان در شرایط معمولی حداکثر 10 روز و آرد روشن را 2 تا 3 ماه نگهداری نمود. شرایط مناسب انبارداری آرد شامل رطوبت نسبی 65-60 درصد و دمای حداکثر C °20 و تهویه کافی می باشد که در این صورت می توان آرد تیره را حداکثر تا 1 ماه و آرد روشن را حداکثر تا 6 ماه نگهداری نمود.

وزن آرد می تواند در طی نگهداری در اثر گرفتن یا از دست دادن رطوبت تغییر پیدا کند. این افزایش یا کاهش بسته به شرایط نگهداری، رطوبت نسبی هوا و درجه حرارت محیط متفاوت است. همچنین در اثر تنفس نیز وزن آرد کاهش می یابد که با توجه به شرایط نگهداری 2-1 درصد نوسان دارد.

 

سایر مطالب مرتبط در کانال تلگرام:

https://t.me/pakfantechnology