دستگاه SpectraAlyzer (NIR) FOOD

اطلاعات تکمیلی

دستگاه – SpectraAlyzer (NIR) FOOD

ساخت: کمپانی ZEUTEC

آنالیز مواد ورودی ، بررسی های کیفی لیکورکاکائو ، کره کاکائو ، پودر کاکائو ، شیر خشک بدون چربی و سایر مواد (چربی ، مواد جامد شیر) را می توان به سرعت با SpectraAlyzer (NIR) FOOD انجام داد. این امر باعث تولید کیفیت مطلوب در محصول نهایی می شود.

در پالایش ، کاهش اندازه ذرات تا حد مطلوب برای بافت نهایی شکلات مهم است. SpectraAlyzer (NIR) FOOD قادر به تعیین اندازه ذرات است. ویسکوزیته و محتوای چربی را می توان با SpectraAlyzer (NIR) FOOD تقریباً در تمامی مراحل تولید اندازه گیری کرد و برای آزمایش محصول نهایی ، چربی ، چربی شیر ، پروتئین ، لاکتوز ، تئوبرومین ، مواد جامد کل؛ اندازه گیری نمود.

آزمایش محصول نهایی با SpectraAlyzer FOOD کیفیت مناسب و مطابق با استانداردهای تعیین شده را تضمین می کند.